Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Ibyiyumvo n’iterambere ry’imibereho

Fasha umwana wawe gukurikiza ibyiyumvo bye, ndetse no kuba ari kumwe n’abandi. Dore bumwe muri ubwo buryo:

Reka umwana yigenge: Bijanye n’igihe batangirira ishuri, abana bashobora guhitamo imyenda no kwiyambika ubwabo, koza amenyo, ndetse n’ibindi. Wikwitabira kubakorera burikintu cyose kuko bias n’aho biba byoroshe cyangwa byihuta.

Umva umwana wawe: Ita kubyo arimo avuga kandi ubaze igitekerezo kijanye n’ibintu. Reka umwana ahitemo ifunguro muza gufata (tanga ubwoko bubiri maze umureke ahitemo bumwe). Ku bw’ibi, bazamenya ko bafite ikintu cy’ingenzi cyo kuvuga.

Toza umwana guhagarara ku bikorwa bye. Nimba umwana wawe hari icyo yakoze, yakagombye kucyirengera. Umvisha umwana ko ari igikorwa udakunda ariko ko we umukunda. Urugero. Ntukavuge ngo, “uri umukobwa w’umupfapfa.” Ahubwo vuga ati, “iki gikorwa ni igipfapfa.”

Gira ishema ry’imyidagadurire ye.Rekera ubugeni bwe hafi y’urugo rwawe, bibwire bose igihe yakoze neza mu mikino. Mureke amenye ko wishimira imikorere ye myiza cyangwa se wenda iyo ya gerageje cyane.

 

0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation