Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Uburyo bw’imivugire ndetse n’iterambere ry’ururimi

Umwana wawe yagombye kuba acecetse, acecetse kurushaho cyangwa se avuga cyane. Nyamara kuba ashobora kumvikana (kuvugana) n’abandi ni ingenzi wamufasha kubigeraho utya :

Wirinda kumutegeka utugambo twabana ahubwo umwigisha amazina nyyo y’ibintu kandi uyavuga neza unabimwereka. Muvugane uko yiriwe. Arinka nijoro ugafata akanya ko kumubaza ibyo yakoze uwo munsi.

Uvuga inyuguti z’inyamazuru ndetse no kuririmba indirimbo hamwe. Kugorobereza ibintu nawe ukamusaba kukugoragoreza. Ukamubaza utya : iki gitini kigufi cyangwa ni kirekire ? Iki kintu kirakomeye cyangwa kiroroshye ? Iki kirashyushye cyangwa kirakonje ? Mu bwire udukuru, nurangiza umubwire akubwire iherezo cyangwa se agerageze kukunyuriramo muri make uko inkuru imeze.

 

0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation