Skip to Secondary Navigation Skip to Main Content

Current Domain

Languages

Kumenya kubara

Imibare y’ibanze ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi, umwana wawe rero agomba kumenya by’ibanze mu gihe atangiye ishuri. Agomba kandi kumenya uru rukurikirane.

Ibara nyamubaro : Kubara kugeza kuri 20

Gukurikiranya: Kumva umwanya wa buri kintu; icya mbere; icya kabiri, icyagatatu, n’ibindi.

Gutandukanya ingano: Kumenya gutandukanya ibintu uva kugito ujya ku kinini.

Umubare uhuye n’ibintu: Kumenya guhuza ibintu bishushnyije n’umubare bijyanye.

Urugero: Amasoro atanu akayahuza n’umubare wa 5

Gushyira mu matsinda: Kumenya gukoranyiriza hamwe ibintu bimeze kimwe.

Wafasha umwana ibi byose ukora ibi bikurikira:

Kubara ibintu kubindi. Urugero. Ibiti biri mu murima ni bingahe . N’abanyeshuri bangahe bakina hanze? Dukeneye amakanya anganhe yo gushyira ku meza? 

Kubara hamwe kuva kuri 1 kugeza kuri 20 (cyangwa 50 kugeza kw’100) uzatangazwa no kubona abizi neza. Kumwereka imibare yanditse no kumufasha kuyibuka. Tangira 1 kugeza ku 10. Igihe ureba itsinda ry’ibintu muri kumwe, mu baze icya gatatu, icya 4, 5,6......., mu murongo ukora imyitozo yo kongeraho hamwe n’umwana wawe. Urugero; niba ufite ibisuguti 2 nkakongeraho 1, uraba ufite bingahe? 

Gerageza gushushanya kimwe cyanwa se byinshi umusabe abyigane.

 

0
No votes yet
Your rating: None
© Uburenganzira bw’umwanditsi 2001 - 2017 One Global Economy Corporation